Deelnamevoorwaarden TKMST panel

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van TKMST panel, horend bij TKMST, onderdeel van Qompas B.V., hierna te noemen TKMST. Wij adviseren je deze Deelnamevoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen die van toepassing zijn wanneer je gebruik maakt van de aangeboden Dienst, zoals hieronder gedefinieerd. Begrippenlijst is achteraan te vinden.

1 Wie kan meedoen aan het TKMST panel?

Iedereen die in Nederland woont en twaalf jaar of ouder is, kan deelnemen aan het TKMST panel. Om deel te nemen moet je je inschrijven via de inschrijvingsprocedure op de Website, waartoe je toegang hebt via verschillende kanalen. Voor de inschrijving voor het TKMST panel heb je een geldig e-mailadres en/of mobiel telefoon-nummer nodig.

TKMST kan, zonder opgaaf van redenen en zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, je inschrijving voor het TKMST panel weigeren en/of (tijdelijk) stopzetten. Tevens kan TKMST te allen tijde de basisvoorwaarden voor inschrijving en/of deelname aan het TKMST panel wijzigen of aanvullende voorwaarden stellen.

Toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan het TKMST panel met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Door deze Deelnamevoorwaarden te accepteren verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebt om lid te worden van het TKMST panel. De toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers moet op aanvraag van TKMST schriftelijk kunnen worden overlegd.

2 Account

Om lid te kunnen worden van het TKMST panel dien je een persoonlijk Account aan te maken op de Website. Je mag je slechts eenmaal registreren voor het TKMST panel en een Account aanmaken. Tijdens het inschrijvingsproces word je verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. Je staat er voor in en je bent er verantwoordelijk voor dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt correct, volledig en actueel is en dat je de informatie in jouw Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van jouw Account wordt gemaakt.

Je dient de inloggegevens van jouw Account geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat jouw inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account, dien je ons daar direct van in kennis te stellen en de nodige maatregelen treffen om onbevoegde toegang te voorkomen.

Het is je zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TKMST niet toegestaan het Account en/of daaraan ontleende rechten aan derden over te dragen.

3 Deelname aan Onderzoek

Na je inschrijving voor het TKMST panel, kun je meteen beginnen met het deelnemen aan onderzoeken. Als je op basis van de resultaten van je Account voor een Onderzoek wordt geselecteerd krijg je een Notificatie. De Notificatie bevat informatie over de uitnodiging en over een eventuele vergoeding (zie ook onder 5). Het kan zijn dat je, om te beginnen met de Enquête, je eerst moet aanmelden met de inloggegevens van je Account.

4 Jouw punten

Wij kunnen jouw deelname aan een Enquête belonen met de toekenning van een door TKMST te bepalen aantal punten. Bij elke Notificatie wordt aangegeven of, en zo ja, hoeveel punten je kan verdienen door aan de Enquête deel te nemen.

Punten zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen (waaronder tegoedbonnen) in de Webshop, beschikbaar via de ingelogde omgeving van TKMST panel. De punten vormen tevens een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten voor je online deelname aan het TKMST panel. Punten dienen binnen vijf jaar nadat ze aan het saldo in jouw Account toegevoegd zijn, verzilverd te worden. Punten ouder dan vijf jaar kunnen automatisch en zonder voorafgaand bericht komen te vervallen. Punten zijn niet overdraagbaar. Bij overlijden komen Punten automatisch te vervallen.

TKMST kan te allen tijde, zonder aankondiging vooraf en zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, besluiten dat de mogelijkheid om punten in te wisselen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of stopgezet, onder andere indien zij dit noodzakelijk acht in het kader van het verlenen van de Dienst en/of indien je in strijd handelt met deze Deelnamevoorwaarden. TKMST behoudt zich eveneens het recht voor om het gekozen beloningssysteem eenzijdig te wijzigen.

5 Bestellingen uit de Webshop

TKMST streeft ernaar om bestellingen uit de Webshop binnen 14 werkdagen of binnen de levertermijn indien aangegeven, bij je te bezorgen. Levering van artikelen geschiedt uitsluitend in Nederland en op het door jou aangegeven huisadres of e-mailadres. Het versturen van artikelen naar een postbusnummer is niet mogelijk. Artikelen kunnen afwijkingen vertonen in vergelijking met de afbeeldingen in de Webshop. In de Webshop aangeboden artikelen worden te allen tijde aangeboden onder de voorwaarde zolang de voorraad strekt.

6 Herroeping

Als je een besteld artikel toch niet wilt hebben, heb je het recht het artikel binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, te retourneren, mits ongebruikt en in de originele verpakking. De door jou ingeleverde punten voor je bestelling worden daarna uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen door ons weer aan jouw saldo toegevoegd. De rechtstreekse kosten van terugzending van de bestelling komen voor jouw rekening.

7 Persoonsgegevens

Tijdens je registratie voor het TKMST panel, verstrek je persoonsgegevens aan TKMST. In onze Privacyverklaring wordt beschreven hoe TKMST omgaat met jouw persoonsgegevens die we van jou hebben ontvangen en hoe wij jouw privacy beschermen.

8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder begrepen de Website, het Account, de Onderzoeken, de Vragenlijsten, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en andere informatie, berusten uitsluitend bij TKMST of haar licentiegevers. Niets in deze Deelnamevoorwaarden strekt tot overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten.

TKMST is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Dienst, de programmatuur, hardware, documenten en/of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is je niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

9 Ongeoorloofd gebruik

Het is verboden om:

 • de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het Account, Enquêtes, de Nieuwsbrief, Notificaties, de Poll, de Website openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden);
 • de Dienst te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij dwingend recht dit toestaat;
 • gebruik te maken van andere dan de door TKMST ter beschikking gestelde tools om de Dienst te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 • gebruik te maken enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Dienst op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele Eigendomsrecht uit de Dienst, de programmatuur, hardware, documenten en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen;
 • inbreuk te maken op de rechten van TKMST en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten;
 • persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Dienst te verzamelen;
 • meer dan één Account bij het TKMST panel te openen, gebruiken of onderhouden;
 • de Dienst te gebruiken voor een ander doeleinde en/of op een wijze dan voorgeschreven in deze Deelnamevoorwaarden of aangegeven door TKMST. Hiervan is onder meer sprake (maar is daar niet tot beperkt) in het geval van:
 • het versneld invullen van en/of meerdere keren invullen van dezelfde Enquêtes;
 • het indienen van valse of onware informatie in het kader van Enquêtes;
 • het maskeren of vervalsen van je identiteit en/of het verstrekken van valse informatie tijdens het registratieproces voor het aanmaken van je Account;
 • het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van punten.
 • derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.
 • de deelnamevoorwaarden te schenden.

10 Garanties en vrijwaringen

TKMST garandeert niet dat i) de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is; ii) de Dienst doeltreffend is of dat het gebruik van de Dienst bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of iii) de via de Dienst verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.

TKMST is niet verantwoordelijk voor i) de aanschaf en/of het adequaat functioneren van je infrastructuur; ii) (de gevolgen van) verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van via de Dienst verstrekte of verkregen informatie; iii) fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; iv) (pogingen tot) onbevoegd gebruik van de Dienst; v) het maken van backupexemplaren van gegevens; of vi) het beheren, waaronder het controleren van instellingen, van het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden gebruikt. Onverminderd enig dwingendrechtelijke verantwoordelijkheid van TKMST.

Je vrijwaart TKMST tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de Dienst.

11 Beëindiging deelname

Je kan jouw deelname aan het TKMST panel op ieder gewenst moment beëindigen op de wijze zoals aangegeven op de Website, via de Mobiele Applicatie, of in je Account.

Je dient minimaal één keer per jaar je gegevens in je Account uptodate te brengen. Indien je dat niet doet wordt de status "inactief" aan jouw Account gekoppeld. Je kunt vanaf dat moment niet meer deelnemen aan Enquêtes, totdat je je gegevens weer uptodate hebt gebracht. Indien jouw Account voor een aaneengesloten periode van één (1) jaar of langer de status "inactief" heeft, kan TKMST jou uitschrijven van het TKMST panel. TKMST kan je informeren over het uitschrijven via het door jou aangegeven e-mailadres/telefoonnummer en een termijn van vier weken bieden om gespaarde punten te verzilveren. Indien je binnen deze vier weken (alsnog) aangeeft weer een actieve deelnemer van het TKMST panel te willen worden, dan kan TKMST jouw uitschrijving ongedaan maken.

Indien je je uitschrijft, dien je er zelf op toe te zien en ben je er zelf verantwoordelijk voor dat een eventueel saldo aan Punten voor de beëindiging is verzilverd. Na uitschrijving vervallen (resterende) punten en kunnen geen artikelen meer worden besteld in de TKMST Webshop.

TKMST is, zonder jegens jou aansprakelijk te worden, gerechtigd om de door haar aangeboden Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of de Deelnamevoorwaarden te ontbinden indien je jouw verplichtingen uit hoofde van de Deelnamevoorwaarden niet nakomt. Een eventueel opgebouwd saldo aan punten komt in dat geval te vervallen.

12 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van TKMST uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten. Indien TKMST om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is TKMST uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal hetgeen TKMST zelf aan verzekeringspenningen krijgt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële schade aan zaken ("zaakschade");
 • redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van TKMST aan de Deelnamevoorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Deelnamevoorwaarden worden ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Deelnamevoorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Deelnamevoorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van TKMST voor andere dan directe schade ("indirecte schade"), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens of zaken, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.

Je hebt uitsluitend recht op schadevergoeding indien je de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TKMST meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen TKMST vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de wet dwingendrechtelijk bepaalt dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt, dan wel indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TKMST of diens leidinggevenden ("eigen handelen").

13 Wijziging deelnamevoorwaarden

Deze Deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door TKMST worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen in of aanvullingen op de Deelnamevoorwaarden worden tijdens je gebruik van de Dienst onder je aandacht gebracht. Indien je van de Dienst gebruik blijft maken, ga je onherroepelijk akkoord met de gewijzigde of aangevulde Deelnamevoorwaarden. Stem je niet in met de gewijzigde of aangevulde Deelnamevoorwaarden, dan is je enige mogelijkheid je deelname aan het TKMST panel conform artikel 12 te beëindigen.

14 Toepasselijk recht

Op deze Deelnamevoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.

15 Opmerkingen/vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over deze Deelnamevoorwaarden kun je je richten tot TKMST via panel@tkmst.nl

16 Definities

In deze Deelnamevoorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen verstaan we het volgende:

 • Account: de persoonlijke omgeving die door jou wordt gecreëerd en beheerd, waarmee je toegang krijgt tot het TKMST panel;
 • Dienst: de door TKMST geleverde dienst, die bestaat uit het (mogelijk maken van) de i) deelname aan het TKMST panel; ii) deelname aan Onderzoeken; iii) ontvangst van Nieuwsbrieven; iv) toegang tot en/of het gebruik van jouw Account en/of de Website, v) het verzenden van Notificaties en vi) toekenning van punten en het aanbieden van de TKMST panel webshop;
 • Enquête: een online Enquête van TKMST, waarvoor je per Notificatie wordt uitgenodigd en waarmee je eventueel punten kunt verdienen;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;
 • Nieuwsbrief: Periodieke e-mail met nieuws en achtergronden over TKMST panel, de nieuwsbrief ontvang je alleen indien dit staat aangegeven in je Account;
 • Notificatie: een uitnodiging voor een Enquête, bestaande uit i) een e-mail; ii) een bericht in het Account of via whatsapp of sms.
 • Onderzoek: enquête, poll, interview of panel (op locatie) waarmee gegevens worden verzameld. Ook databasegegevens vallen hieronder;
 • Poll: een specifieke enkele vraag die regelmatig wisselt, hiervoor ontvang je geen Punten;
 • Privacyverklaring: de Privacyverklaring van TKMST kun je hier vinden;
 • Punten: virtuele punten die met deelname aan een Onderzoek kunnen worden verdiend en die je in de TKMST panel Webshop kunt inwisselen voor cadeaubonnen;
 • Qompas: Qompas B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Leiden, Kanaalpark 144, 2321 JV, met KvK nummer 27155292;
 • TKMST: onderdeel van Qompas B.V.;
 • TKMST panel: het TKMST panel van TKMST (onderdeel van Qompas) waarbij gebruikers door mee te doen aan Onderzoeken kunnen sparen voor Punten en deze kunnen besteden in de Webshop;
 • Webshop: de Webshop van TKMST panel waarin je met je gespaarde Punten cadeaubonnen kunt kopen;
 • Website: de website van TKMST panel, eigendom van TKMST: toegankelijk via panel.tkmst.nl alsmede alle onderliggende pagina's;